Được đăng bởi khách

【spins99】Nga kêu gọi mở rộng số thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

thời gian đăng bài:2023-12-08 13:38:16

Trong số 15 nước thành viên HĐBA hiện nay,êugọimởrộngsốthànhviênHộiđồngBảoanLiênhợpquốspins99 các nước phương Tây có 6 đại diện. Do đó, Nga sẽ cố gắng mở rộng bằng cách bổ sung thêm đại diện của của các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết