Được đăng bởi khách

【royal 777 slot】Bạo loạn kéo dài, Pháp cân nhắc việc ban bố tình trạng khẩn cấp

thời gian đăng bài:2023-12-08 14:42:32

ạoloạnkéodàiPhápcânnhắcviệcbanbốtìnhtrạngkhẩncấroyal 777 slotThủ tướng Pháp không khẳng định cụ thể về việc ban bố tình trạng khẩn cấp song nhấn mạnh chính phủ đang xem xét tất cả các đường hướng với ưu tiên lập lại trật tự khi bạo loạn kéo dài sang đêm thứ 3.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết