Được đăng bởi khách

【ugga bugga slot】Phiên họp lần thứ 14 Ủy ban chỉ đạo hợp tác Việt Nam-Trung Quốc

thời gian đăng bài:2023-12-08 13:33:56

Tại phiên họp,ênhọplầnthứỦybanchỉđạohợptácViệtNamTrungQuốugga bugga slot hai bên chúc mừng những thành tựu phát triển tích cực của mỗi nước; nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong tổng thể chính sách đối ngoại của hai nước.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết