Được đăng bởi khách

【tuyến xe bus hà nội】Trao bản sao hồ sơ cá nhân cho các cán bộ đi B giai đoạn 1959-1975

thời gian đăng bài:2023-12-08 14:13:35

Trước khi vào Nam,ảnsaohồsơcánhânchocáccánbộđiBgiaiđoạtuyến xe bus hà nội theo quy định, các cán bộ đi B phải gửi lại toàn bộ tư trang, hành lý, giấy tờ và cả tài sản cá nhân… cho Ủy ban Thống nhất Chính phủ giữ và họ ra đi không hẹn ngày về.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết